Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Segway-Veluwe bv

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Segway-Veluwe is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende de tour en of lease periode aan tour deelnemer, lessee, huurder, derden en/of goederen. De tour deelnemer en/of koper en/of lessee en/of huurder hebben de Segway in goede staat ontvangen van Segway-Veluwe.

1.2 Eventuele bemerkingen door tour deelnemer en/of koper en/of lessee en/of huurder dienen voor aanvang van de tour of huurperiode of lessee periode of koop te worden kenbaar gemaakt.

1.3 Indien de Segway later dan het overeengekomen tijdstip word geretourneerd, heeft Segway-Veluwe het recht extra tijd in rekening te brengen. Segway-Veluwe heeft het recht deze tijd in mindering te brengen op de aan huurder terug te betalen borg.

 

Artikel 2: Reserveringen/verplichtingen

2.1 Diegene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.2 Door te reserveren verplicht huurder zich tot betaling van de volledige huursom.

2.3 De betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, doch uiterlijk ontvangen te zijn door Segway-Veluwe voor levering van de te volgen toer, leaseperiode, huur en/of koop van de Segway.

2.4 Bij niet nakoming van het bepaalde in het voorgaande lid heeft Segway-Veluwe het recht zonder enige aansprakelijkheid harerzijds de tussen partijen gesloten overeenkomst te annuleren onder onverminderde gehoudenheid van huurder tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 3: Annuleringen

3.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a) bij annulering meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt 10% van de reserveringssom in rekening gebracht;
b) bij annulering meer dan 4 weken voor bedoeld tijdstip 20% van de reserveringssom met een minimum van € 75,- per groep;
c) bij annulering meer dan 2 weken voor bedoeld tijdstip 40% van de reserveringssom;
d) bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip 60% van de reserveringssom;
e) bij annulering meer dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 90% van de reserveringssom;
f ) bij annulering minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.

3.2 Annuleringen dienen schriftelijk (post of email) en gedateerd te gebeuren. Vermindering van het aantal machines binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk zeven dagen voor de huur en of lease datum kosteloos worden aangebracht, waarna het laatst bekende aantal geldt. Voor vermindering van het aantal machines groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.

3.3 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de risicosfeer van Segway-Veluwe zijn gelegen, door Segway-Veluwe wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Segway-Veluwe zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant. Bij niet doorgaan verplicht Segway-Veluwe zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom

 

Artikel 4: Borg/schade

4.1 De huurder is een borgsom verschuldigd in de hoogte van €125 per gehuurde Segway, welke borgsom eveneens door Segway-Veluwe ontvangen dient te zijn voor aanvang van een toer of leaseperiode, bij gebreke waarvan Segway-Veluwe het recht heeft de overeenkomst niet door te laten gaan/te annuleren onder gehoudenheid van huurder tot betaling van de huursom, als omschreven in artikel 2.

4.2 De huurder dient iedere schade, van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of eventuele schade toebrengende omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan de Segway-Veluwe te berichten en dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van Segway-Veluwe tot behoud van de Segway/ tot behoud van de rechten van Segway-Veluwe. Niet nakomen van deze bepaling, maakt huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten. Segway-Veluwe heeft het recht om schade aan het gehuurde te verhalen op huurder door aftrek borgsom. Indien (onverzekerde) schade hoger uitvalt dan de borgsom, wordt deze in rekening gebracht bij huurder.

4.3 In geval van verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van de Segway betaald te worden aan Segway-Veluwe. De hoogte van het aankoopbedrag word bepaald door de op dat moment geldende adviesverkoopprijzen.

 

Artikel 5: Gedragsregels/gebruik

5.1 Iedere berijder van de Segway moet een korte rijvaardigheidstraining hebben ondergaan. De tour deelnemer en/of lessee en/of huurder en/of koper is hiervoor verantwoordelijk. Tour deelnemer en/of lessee en/of huurder dienen het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de tour deelnemer en/of lessee en/of huurder.

5.2 Segway-Veluwe is ten allen tijde bevoegd om bij misbruik of dronkenschap( =meer promillage dan wettelijk is toegestaan) van de door hun ter beschikking gestelde Segway binnen de tour en/of lessee en/of huur periode in te nemen zonder restitutie van de huur en of leasepenningen.

5.3 Huurder gaat zorgvuldig om met de Segway en toebehoren en zal de Segway als goed huisvader gebruiken overeenkomstig de bestemming.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Het volgen van een toer, het leasen, huren en het kopen van een Segway geschied op eigen risico. Segway-Veluwe is niet aansprakelijk voor schade, noch veroorzaakt aan huurder of aan derden. Huurder is en blijft derhalve volledig aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden tijdens de gehele huurperiode.

6.2 Huurder gebruikt de Segway dan ook voor eigen rekening en risico en vrijwaart Segway-Veluwe voor alle aanspraken die mochten ontstaan van derden wegens door de huurder c.q. met de Segway veroorzaakte schade. Onder schade wordt tevens verstaan vervolgschade.

 

Artikel 7: Betaling

7.1 De betalingstermijnen als door Segway-Veluwe gehanteerd, gelden als fatale termijnen.

7.2 Bij niet-tijdige betaling is huurder derhalve van rechtswege in verzuim. In dat geval is Segway-Veluwe gerechtigd wettelijke rente aan huurder over het factuurbedrag in rekening te brengen. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van € 250,00) ontstaan als gevolg van het niet-nakomen door huurder van diens bepalingsverplichtingen jegens Segway-Veluwe, komen ten laste van huurder.

7.3 De rechtbank in de vestigingsplaats van Segway-Veluwe is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is.

 

Artikel 8: Vindplaats en wijziging voorwaarden

8.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder KvK inschrijfnummer 08022888 dd 10 juni 2010.

8.2 Van toepassing is tevens de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Segway-Veluwe.